Aanvullende voorwaarden

Hieronder vindt u aanvullende voorwaarden die specifiek ingaan op A/CRA/FT trainingen en workshops.
Deze hieronder beschreven voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden.

Aanvullende Voorwaarden Trainingen en Workshops (RMC Incompany) januari 2014

1.0. Algemeen

1.1. A/CRA/FT incompany trainingen
Doorgaans duurt een A/CRA/FT training 2½ dag, tenzij anders is overeengekomen. Er kunnen maximaal 20 deelnemers per training deelnemen. Opdrachtgever zorgt zelf voor de rekrutering en samenstelling van de groep. RMC ontvang graag vooraf (uiterlijk 1 dag van te voren) de namen, disciplines en werklocaties van de deelnemers. Voorafgaand aan de training worden verschillende formulieren aan de opdrachtgever toegezonden, zoals het programma en formulieren waarmee tijdens de training geoefend zal gaan worden. Deze dienen intern te worden overhandigd door opdrachtgever aan de deelnemers voor aanvang van de training.
1.2. Literatuur
Ter voorbereiding dienen de deelnemers de volgende boeken hebben bestudeerd (tenzij anders is overeengekomen):
 Handboek voor de behandeling van alcoholverslaving: de Community Reinforcement Approach van R.J. Meyers & J.E. Smith, uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum (ISBN / 9789031352883)
 Roozen, H.G., Meyers, R.J. & Smith J.E (2012). Community Reinforcement Approach: Klinische procedures voor de behandeling van alcohol- en drugverslaving. Utrecht: Bohn Stafleu & van Loghum. (ISBN / 9789031397556)
1.3. Wijze van deelname
Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien een deelnemer (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft RMC het recht deze cursist de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen op de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde. RMC kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.
1.4. Keuze trainingslocatie incompany
Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door RMC te stellen eisen, zoals een uitrusting met een beamer, projectiescherm en een whiteboard/flap-over. Voorts dient een externe (RMC) laptop te kunnen worden aangesloten. Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd. RMC zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen. De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.
1.5. Intellectueel eigendom
Op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving zijn en blijven modellen, technieken, instrumenten, formulieren, hand-outs, syllabi en trainingsmateriaal, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, eigendom van RMC. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van RMC schriftelijk verkregen toestemming. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen uitsluitend voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, vervallen alle verleende rechten.
1.6. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops
Indien een deelnemer aan een training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, of gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, kan de leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. Mogelijke extra kosten zijn in dat geval volledig voor rekening van de opdrachtgever. Aangezien het honorarium van RMC is gebaseerd op een dagtarief, kan er geen aanspraak worden gemaakt op (gedeeltelijke) restitutie of aanpassing van het honorarium. In overleg met RMC kunnen cursisten die niet of gedeeltelijk hebben deelgenomen, deelnemen aan een volgende versie van dezelfde training onder de voorwaarden genoemd in artikel 1.1.
1.7. Uitstel of annulering opdrachtgever
Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop binnen één maand voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever 100 % van het honorarium verschuldigd. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. De kosten, die een mogelijke trainingslocatie of verblijfplaats bij annulering of uitstel aan RMC berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.
1.8.. Uitstel of annulering opdrachtnemer
Een workshop kan in het uiterste geval worden geannuleerd, voortijdig worden onderbroken, of worden uitgesteld door opdrachtnemer wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijv. ziekte of het plotseling niet beschikbaar zijn van een docent (overmacht). RMC kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van opdrachtgever en de daaruit voortgekomen gevolgen. Evenwel kan het geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht door opdrachtgever. In overleg met RMC zullen alternatieve data worden vastgesteld voor het (gedeeltelijk) inhalen van dezelfde training.
1.9. Tegenstrijdigheid
Bij tegenstrijdigheid van de onderhavige aanvullende voorwaarden met de algemene voorwaarden van RMC, bepaalt RMC welke voorwaarden prevaleren.

Scroll naar boven